\S nʌ
n@@
10N11
11N11
@@s
45@
86.5%
47@
75.8%
F@@
V@
13.5%
15@
24.2%
@@v
52@
100.0%
62@
100.0%

@

@@@@@@@@@@@@@@@߂